Regulamin pobytu w “Leśniczówce u Zięby”

”Leśniczówka u Zięby” (dalej jako “Leśniczówka”) będzie wdzięczna za Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu miłego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

Leśniczówka u Zięby Maria Zięba
34 – 512 Witów 306
NIP 7360009805

§1
 1. Pokój w “Leśniczówce” wynajmowany jest na doby
 2. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu, wynajmując pokój, przyjmuje się, że zostałwynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie11:00 dnia następnego.
§2
 1. Gość dokonuje rezerwacji, wpłacając zaliczkę w wysokości 30% kwoty całego pobytu. Jeżeli do 7 dni od momentu rezerwacji kwota ta nie zostanie zaksięgowana, system automatycznie anuluje rezerwację.
 2. Gość otrzymuje zwrot pełnej kwoty zaliczki, jeżeli anuluje rezerwację 14 dni przed przyjazdem.
§3
Opłaty za pobyt można dokonać gotówką lub kartą płatniczą Visa, Mastercard.
§4
Dzieci do 3 roku życia nocują w Leśniczówce za 30 zł za dobę, pomiędzy 4 a 10 rokiem życia otrzymują 30% zniżki, nastolatki powyżej 10 roku życia traktowane są jak dorośli i obowiązuje je pełna stawka za pobyt.
§5
 1. Zwierzęta przyjmowane są wyłącznie do pokoi znajdujących się na pierwszym piętrze “Leśniczówki”, dlatego też podczas rezerwacji należy zapytać o dostępność pokoju nr 1, 2, 3 lub studia.
 2. Za pobyt zwierzęcia Gość zapłaci 30 zł za dobę.
 3. Gość “Leśniczówki” jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z ewentualnych uszkodzeń w budynku spowodowanych przez zwierzę.
§6
 1. W związku z koniecznością potwierdzenia tożsamości Gościa oraz w celu zawarcia umowy i wystawienia faktury VAT, gość zobowiązany jest przed otrzymaniem klucza do pokoju okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.
 2. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość, “Leśniczówka” może odmówić wydania klucza do pokoju lub może pobrać z góry opłatę za cały pobyt Gościa.
§7
 1. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej.
 2. Leśniczówka uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych pokoi.
§8
 1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby, które nie zostały zgłoszone podczas meldunku, mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek zgłoszenia dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju.
 3. Leśniczówka może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin “Leśniczówki”, wyrządzając szkodę w mieniu “Leśniczówki” lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników “Leśniczówki” lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie “Leśniczówki”.
§9
 1. “Leśniczówka” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 2. “Leśniczówka” ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w “Leśniczówce”,
  4. wykonywania niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę,
  5. sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, “Leśniczówka” dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
§10
 1. Na życzenie Gościa “Leśniczówka” świadczy nieodpłatne następujące usługi:
  1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  2. budzenie o oznaczonej godzinie,
  3. parking niestrzeżony na posesji “Leśniczówki”.
§11
 1. Leśniczówka ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.
 2. Poszkodowany powinien zawiadomić recepcję “Leśniczówki” o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
§12

W “Leśniczówce” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
Wartościowe przedmioty Gość zobowiązany jest przechowywać w sejfie lub przekazać je do przechowania w recepcji.

§13
 1. W “Leśniczówce” obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług “Leśniczówki” nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. “Leśniczówka” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę lub zaprzestać świadczenia usług i zażądać opuszczenia obiektu.
§14
 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych “Leśniczówki” powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
§15

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji “Leśniczówka” przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

§16

Informacja o danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Gościa jest: Leśniczówka u Zięby, Maria Zięba, Witów 306, 34-512 Witów, NIP 7360009805.
 2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Leśniczówką umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez “Leśniczówkę”. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w “Leśniczówce”. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie obiektu lub w jego okolicy.
 3. Leśniczówka informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z “Leśniczówką”, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 4. Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 5. Dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów.
§17
Reklamacje:
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja „Leśniczówki”.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest do 14 dni od daty jej otrzymania.

§18

Niniejszy regulamin jest obowiązujący dla wszystkich osób przebywających i korzystających z usług “Leśniczówki”.

 

Życzymy miłego pobytu.